I   Privacy   I   Webmaster   I   All rights reserved © 2019 iPurple

Wedstrijdreglement

Win 2 tickets voor het concert van Stray Kids van 30 juli 2019 in Parijs

 

Algemene informatie


De wedstrijd « Win 2 tickets voor het concert van Stray Kids op 30 juli 2019 in Parijs » is een wedstrijd die loopt van 5 juli tot 20 juli 2019 en die wordt georganiseerd door Ninedots bvba, onder de naam van iPurple, met maatschappelijke zetel te Arboretumlaan 46 à 3080 Tervuren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE.0890.214.431 (contact e-mail: admin@ninedots.be), hierna aangeduid als de « organisator ».


Deelnemingsvoorwaarden


De toegang van de wedstrijd is beperkt tot één persoon.

De deelnemers dienen te allen tijde een bewijs te kunnen leveren van hun identiteit en leeftijd, opdat de organisator eventuele misbruiken kan controleren en sanctioneren.

Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van het volledige onderhavige reglement. Men kan het reglement terugvinden via de volgende url: www.ipurple.eu/contest-policy. Deze moet samen met de privacy policy worden gelezen (https://www.ipurple.eu/privacy), die wordt beschouwd integraal deel uit te maken van het wedstrijdreglement.


Wedstrijdverloop


Spel vooruitgang

De competitie wordt uitgevoerd met de KingSumo giveaway-app.

Om deel te nemen aan het spel, volgt u alle instructies op het scherm om het online deelnameformulier in te vullen en in te dienen ("Primaire invoer"). U kunt een extra invoer verdienen wanneer u de pagina naar een vriend verzendt door de instructies voor extra invoer op het scherm te volgen ("Extra invoer"). De vriend moet via uw verwijzing het spel betreden om een extra vermelding te krijgen. Extra invoer (bonusinvoer) kan ook worden verdiend wanneer u de voorgestelde acties volgt (acties op sociale media en bezoek aan de website). Alle inzendingen moeten vóór 20 juli 2019 ("Inschrijvingsperiode") zijn ontvangen.

Om in aanmerking te komen, moet de deelnemer zich ook registreren op www.ipurple.eu (de exacte URL zal te zijner tijd worden gecommuniceerd) en de vragen beantwoorden via een formulier. Slechts één formulier per deelnemer. Als meerdere formulieren worden gepost, wordt alleen de eerste reactie gevalideerd.

De game is beschikbaar tot 20 juli om 23:45 uur (UTC + 1).De selectie van de winnaar


Wedstrijddeelnemers worden gerangschikt op basis van verzamelde inzendingen en op basis van het antwoord op de schiftingsvraag. Deelnemers die het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag staan, staan hierboven vermeld.

In het geval van een gelijke stand tussen deelnemers, wordt de winnaar op de eerste plaats die als eerste heeft gereageerd de enige winnaar. Deze verificatie kan worden gedaan via het tijdstempelveld van de wedstrijddatabase.De bevestiging van de winnaar


De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht. Als de winnaar niet binnen 24 uur antwoordt op de e-mail, wordt de persoon gediskwalificeerd en keert de prijs terug naar de tweede van de lijst. De bevestigingsprocedure gaat door tot de definitieve bevestiging van de winnaar.

De uiteindelijke winnaar ontvangt de concertkaarten per e-mail.


Enkel deze procedure wordt beschouwd als geldig voor de deelname aan de wedstrijd en de prijsuitreiking. Geen enkele deelname, zelfs indien het correct is, zal in aanmerking genomen worden voor de prijsuitreiking indien het nat het verstrijken van de deadline wordt verzonden per post of via enig ander communicatiemiddel.

In het geval dat de winnaar uitsluitend bepaald wordt op basis van een geautomatiseerd proces, begrijpen en aanvaarden de deelnemers dat de organisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor storingen in het netwerk, verlies, vertraging of technische fouten veroorzaakt door het internet of de technische aanbieders die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van data en de hosting van de website.

 

Aangeboden prijs in het kader van de wedstrijd


De te winnen prijs is als volgt: 2 tickets voor het Stray Kids concert - Unveil Tour in Parijs op dinsdag 30 juli 2019 om 19.00 uur. Categorie 1. Prijsbedrag: 242,00 €.

De organisator behoudt zich het recht voor om de aangeboden prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere van minstens een gelijkaardige waarde, in het geval van externe problemen voor redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan de organisator. De aangeboden prijs zal geen aanleiding geven tot, betwisting van de prijs door de winnaar, niet door middel van terugbetaling van het equivalent in geld, noch door vervanging of uitwisseling om welke reden dan ook.


Aanwijzing van de winnaar


De winnaar wordt op de hoogte gebracht van de voorwaarden waaraan hij dient te voldoen voor de levering van de prijs, door middel van het e-mailadres dat hij opgegeven heeft.

Indien de contactgegevens die door de deelnemer aan de organisatie werden verstrekt, gewijzigd zijn, gedurende of na de wedstrijd, dient de deelnemer de organisator hiervan onverwijld op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres: info@ipurple.eu.


Publicatie van winnaars


In het kader van het Privacybeleid van de organisator geeft de winnaar toestemming aan de organisator om zijn naam en foto te publiceren.

Daarom stelt de winnaar van de wedstrijd de organisator in staat om de foto te gebruiken, te gebruiken, te publiceren, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen en aan te passen aan alle technische processen. Deze foto kan ook worden gereproduceerd of gebruikt met ander beeldmateriaal.

Deze toestemming wordt gegeven voor alle media en voor alle vormen van sociaal netwerken.

Deze benoeming van rechten wordt verleend, ex gratia, zonder geldelijke overweging.


Verantwoordelijkheid van de organisator


De organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige directe or indirecte, morele of materiële schade die zich voordoet indien de wedstrijd wordt geannuleerd, tijdelijk of permanent niet beschikbaar is, niet plaatsvindt conform het de aangekondigde reglement of, meer in het algemeen, indien deelname aan het spel tijdelijk of definitief onmogelijk blijkt.

Wijzigingen in onderhavig reglement kunnen gedurende de wedstrijd gepubliceerd worden. Bijgevolg wordt de deelnemer uitgenodigd om te website waar het reglement opstaat regelmatig te raadplegen. De eventuele wijzigingen worden beschouwd als zijnde integraal onderdeel van onderhavig reglement, evenals alle teksten die meldingen in verband met de wedstrijd die gepubliceerd worden door de organisator.


Klachten


Eventuele klachten in verband met de wedstrijd «Win 2 tickets voor het concert van BTS van 7 juni 2019 in Parijs» kunnen worden geadresseerd worden aan het volgende e-mailadres: admin@ninedots.be.

Eventuele klachten zullen enkel in aanmerking genomen worden indien ze binnen de acht dagen na de feiten die aanleiding gegeven hebben tot de klacht, schriftelijk gemeld worden op voorvermeld e-mailadres.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht


Dit reglement is onderworpen aan het Belgish recht.

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van dit reglement, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan, 30 (WTC III) à 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Brussel bevoegd.